Gratis verzending binnen de EU vanaf €90 bestellingen

WETTELIJKE KENNISGEVING

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE, eigenaar van de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, met als doel te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), BOE No. 166. Het document informeert alle gebruikers van de website ook over de gebruiksvoorwaarden. Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verplicht zich tot strikte naleving van de bepalingen in dit document en alle andere toepasselijke wettelijke vereisten.

VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE behoudt zich het recht voor om alle informatie op de website te wijzigen zonder de verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over deze wijzigingen. De publicatie op de website van VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE wordt als voldoende beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: imaginablehome.com
Handelsnaam: IMAGINABLE HOME
Bedrijfsnaam: VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE
Belasting ID: ES47302163H
Maatschappelijke zetel: Avenida de Europa 26, Edificio Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spanje)
Telefoon: (+34) 611 526 142
E-mail: hola@imaginablehome.com

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking, ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE of hebben, indien van toepassing, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd waren, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE vereist. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

Ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die geen verband houden met de VERANTWOORDELIJK en die op de website kunnen voorkomen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren, die verantwoordelijk zijn voor elke mogelijke controverse die hierover kan ontstaan. De VERANTWOORDELIJK geeft derden uitdrukkelijk toestemming om direct te linken naar specifieke inhoud op de website en, in ieder geval, door te verwijzen naar de hoofdwebsite van imaginablehome.com.

De VERANTWOORDELIJK erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars. Hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enig recht of verantwoordelijkheid voor hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de VERANTWOORDELIJKHEID.

Om eventuele inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten of problemen met betrekking tot de inhoud van de website te melden, kan je contact opnemen met hola@imaginablehome.com.

3. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE wijst elke verantwoordelijkheid af voor informatie die op haar website is gepubliceerd, tenzij zij daadwerkelijk weet dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij anders dan zijzelf of, indien dit het geval is, zij zorgvuldig heeft gehandeld om de gegevens te verwijderen of de toegang onmogelijk te maken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine stukjes informatie die de server verstuurt naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn tijdelijk, hebben enkel tot doel de navigatie efficiënter te maken en verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval leveren deze cookies op zichzelf persoonlijke gegevens op en ze zullen niet worden gebruikt voor het verzamelen ervan.

Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt automatisch de door de gebruiker gebruikte browser herkennen om de navigatie te vergemakkelijken, waardoor gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd bijvoorbeeld toegang krijgen tot gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder dat ze zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal bezoekers, verkeersparameters, de voortgang en het aantal inzendingen te meten, etc. Deze website zal geen onnodige cookies installeren zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun browser zo in te stellen dat ze worden gewaarschuwd over de ontvangst van cookies en om te voorkomen dat deze op hun apparaat worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van jouw browser voor meer informatie.

LINKBELEID

Vanaf de website kan worden doorverwezen naar inhoud op websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun respectievelijke websites wordt geïntroduceerd, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard met betrekking tot dergelijke inhoud. In elk geval zal de onmiddellijke verwijdering van elke inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde plaatsvinden, evenals de onmiddellijke verwijdering van de doorverwijzing naar die website, waarbij de inhoud in kwestie onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten wordt gebracht.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forums, chats, blog generatoren, commentaren, sociale media, of enig ander middel dat derden in staat stelt om onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de VERANTWOORDELIJKE. Echter, en in overeenstemming met de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt het beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, die actief meewerken aan het verwijderen of, al naar gelang het geval, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde kan aantasten of schenden. Als de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die mogelijk onder deze classificatie valt, dient hij/zij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om een goede werking te garanderen. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De VERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-ADRESSEN

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. IP-adres wordt automatisch toegewezen aan een computer wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een serveractiviteitenbestand dat latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, etc. te kennen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wet van toepassing. De partijen onderwerpen zich hier uitdrukkelijk aan en de bevoegde rechtbanken voor het beslechten van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan, zijn die van de woonplaats van de GEBRUIKER of de plaats waar de verplichting wordt uitgevoerd.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.